Informacija

Perkamiausios

Elektroninės parduotuvės STILĖJA.LT taisyklės

Norėdami naudotis STILĖJA.LT elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Aš besąlygiškai sutinku su pirkimo sąlygomis“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.


1. Taisyklių įžanga

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp fizinio asmens (toliau – Administratorius) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine www.stileja.lt (toliau – Parduotuvė). Pirkėjas užsiregistruodamas Parduotuvėje besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir Pirkėjas nėra registruojamas sistemoje.
1.2. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje, atsiusdamas kiekvienam vartotojui pranešimus elektroniniu paštu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Pirkėjas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2. Prisijungimo ir registracijos duomenys.

2.1. Pirkėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui prisijungti prie Parduotuvės ar kitaip naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.
2.2. Prisijungimo duomenys – tai Pirkėjo el.pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai Pirkėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, kuriuos būtina pateikti, norint užsisakyti prekę.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą terminą.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Pirkėjui.
2.5. Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugomų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.
2.6. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Pirkėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Pirkėjo mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame straipsnyje nurodytiems tikslams įgyvendinti.
2.7. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.
2.8. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

3. Bendrosios nuostatos.

3.1. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.
3.2. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Pirkėjas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojanių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

4. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas.

4.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Administratoriui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
4.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.
4.3. Nuo užsakymo patvirtinimo Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5. Prekės ir jų kainos.

5.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Administratorius prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.
5.2. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.
5.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.
5.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

6. Apmokėjimas.

6.1. Pirkėjas užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti turi teisę pasirinkti prekės (-ių) apmokėjimo, bei pristatymo būdą (-us).
6.2. Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu), Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Administratoriaus sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Administratoriumi bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta, o Administratorius neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.
6.3. Pirkėjui neatsiėmus Prekių, Pirkėjas atlygina Administratoriui visus su tuo susijusius, patirtus nuostolius.

7. Prekių pristatymas.


7.1. Į užsienio šalis Administratoriaus prekes Pirkėjui pristato AB Lietuvos paštas, pagal galiojančius įkainius ir terminus.
7.2. Lietuvoje prekės pristatomos per AB “Lietuvos paštas” arba per kitą siuntų gabenimo tarnybą, su kuria bendradarbiauja Administratorius, Pirkėjui pristatomos per 2 - 5 (dvi - penkias) darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Administratoriaus sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą ir Pirkėjo pasirinktos prekės tuo metu yra Administratoriaus sandėlyje.
7.3. Jei prekių tuo metu Administratoriaus sandėlyje nėra, Administratorius privalo su Pirkėju susisiekti asmeniškai elektroniniu paštu arba telefonu ir informuoti, per kiek laiko šią prekę pagamins ir pristatys.
7.4. Administratorius nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
7.5. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.
7.6. Pristačius prekę Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
7.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.
7.8. Administratorius neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.9. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Administratorius įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

8. Intelektinė nuosavybė.

8.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
8.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

9. Administratoriaus atsakomybės ribojimas.

9.1. Pirkėjas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
9.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Pirkėjui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Pirkėjui ar tretiesiems asmenimis.
9.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Pirkėjo naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.
9.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.
9.5. Administratoriaus atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Administratoriaus prekę.

10. Taikytina teisė

10.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Informacijos siuntimas.

11.1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
11.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Administratoriaus serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai" kontaktiniais adresais.